Rada Parafialna

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

Duszpasterska Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 3 lat, a wybór zatwierdza Ordynariusz Diecezji. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Rada zbiera się na posiedzeniu w miarę potrzeb, przynajmniej raz na rok w pełnym składzie. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania jest sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.
    Do zadań Rady należy: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp.

      W naszej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku, zgodnie z kanonami 511 – 514, 537 Kodeksu prawa Kanonicznego została powołana obecna Rada Parafialna we wrześniu 2012 roku. Rada liczy 22 osoby, a przewodniczy jej Ks. Prałat Grzegorz Karolak Proboszcz Parafii zaś sekretarzem Ks. Prałata jest Piotr Jagucki Zastępcami są: Władysław Szymański i Eugeniusz Rakoca. Sekretarzem Rady Parafialnej jest Bartosz Różański.
     Oprócz zadań wynikających z Kodeksu Prawa Kanonicznego, Rada Parafialnaw naszej parafii wspomaga Ks. Prałata w organizowaniu zbiórek pieniędzy na remonty i inwestycje, w organizowaniu uroczystości i innych sprawach wymagających pomocy osób świeckich. Spotkania Rady Parafialnej odbywają się według potrzeb. 

Aktualny skład Rady Parafialnej znajduje się  w kancelarii parafialnej